Twoje kompendium wiedzy: firma na Litwie

Brak komentarzy Share:

Jakkolwiek postrzeganie Litwy z perspektywy Polaków nie zawsze prowadzi do wniosku, że jest to kraj, w którym warto inwestować, okazuje się, że należy pozbyć się takiego stereotypowego myślenia. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gospodarka Litwy jest obecnie jedną z najlepiej rozwiniętych, a przede wszystkim najbardziej urozmaiconych spośród gospodarek wszystkich państw nadbałtyckich. Od kilku lat rozwój gospodarczy Litwy można opisać jako wzrost o około 4 – 5 % co roku. Inwestycje wynoszą około dwudziestu procent całego PKB. Polacy najczęściej zakładają na Litwie firmy budowlane i usługowe, jednak na pewno warto zwrócić uwagę także na bardzo szybko rozwijający się przemysł elektryczny i elektrotechniczny. Założenie własnej firmy na Litwie nie jest obwarowane tak wieloma zakazami i nakazami jak to często ma miejsce w innych krajach. Sam proces rejestracji jest dość podobny do tego, z którym mamy do czynienia w Polsce.

Podstawowe informacje

Jeśli czytasz ten artykuł, na pewno interesuje Cię temat, firma na Litwie. Przede wszystkim warto wiedzieć, że kraj ten umożliwia inwestorom z wszystkich państw Unii Europejskiej zakładanie na terytorium swojego państwa przedsiębiorstw bez żadnych dodatkowych wymogów czy ograniczeń, na takich samych zasadach jak obywatele Republiki Litewskiej, co ciekawe, za założenie firmy uznaje się tam nie tylko zarejestrowanie nowej działalności gospodarczej, ale także nabycie udziałów w firmie, która już istnieje, w temacie firma na Litwie zalety, zasadą, która przyciąga na Litwę jeszcze większą ilość inwestorów, jest całkowity brak ograniczeń w transferze zysku z prowadzonej na terytorium litewskim działalności za granicę, firma na Litwie opinie: jedynym warunkiem, który sprawia, że przedsiębiorstwo musi być realnie związane z terytorium Republiki Litewskiej jest wymóg posiadania na Litwie lokalu będącego siedzibą przedsiębiorstwa

Litewskie prawo

Otóż litewskie prawo oferuje zagranicznym przedsiębiorcom nie tylko możliwość zarejestrowania nowej firmy. Jeżeli ktoś posiada już przedsiębiorstwo za granicą, może na Litwie otworzyć swoje przedstawicielstwo lub delegaturę. Delegatura jest tworem, który posiada osobowość prawną i traktowany jest jako osoba prawna. Przedstawicielstwa zagranicznych firm nie są wyposażone przez litewskie prawo w osobowość prawną. W temacie firma na Litwie zalety, jest to na pewno coś godnego odnotowania.

Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa

Wybór właściwej formy organizacyjnoprawnej, w ramach której będzie działało dane przedsiębiorstwo rzutuje właściwie na całą działalność gospodarczą przez nie prowadzoną. Decyzja ta jest o tyle ważna, że na późniejszym etapie działania przedsiębiorstwa ciężko jest ją zmienić, a i nie zawsze okazuje się to opłacalne. Dlatego warto dobrze przemyśleć formę prawną, którą w świetle przepisów litewskich przyjmie dane przedsiębiorstwo. Zanim więc podejmiesz ostateczną decyzję w temacie Litwa firma, przemyśl wszystkie “za” i “przeciw”.

Prawo litewskie oferuje następujące formy działania przedsiębiorstw:

 • spółka akcyjna (akcie bendrove),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (updaroji akcie bendrove),
 • przedsiębiorstwo państwowe,
 • przedsiębiorstwo samorządowe,
 • spółdzielnia (kooperatine bendrove),
 • spółka rolnicza (pemes ukio bendrove),
 • spółka jawna (tikorji udine bendrija),
 • spółka komandytowa (komanditine udine bendrija),
 • spółka cywilna,
 • europejska grupa interesów gospodarczych.

Uzyskanie pozwolenia na pobyt

Osoby, które chcą prowadzić na terytorium Republiki Litewskiej działalność gospodarczą, powinny uzyskać od właściwych władz zezwolenie na pobyt przekraczający trzy miesiące oraz zezwolenie na założenie przedsiębiorstwa. Zezwolenie takie można uzyskać w Urzędzie Migracji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Aby móc ubiegać się o zezwolenie na pobyt dłuższy niż trzy miesiące, należy złożyć w Urzędzie Migracji następujące dokumenty:

 • wniosek o zezwolenie na pobyt na terytorium Republiki Litewskiej trwający dłużej niż trzy miesiące (jego wzór można znaleźć na stronie internetowej każdego Urzędu Migracji),
 • odpis z rejestru przedsiębiorstw,
 • dokument tożsamości,
 • odpis dyplomu poświadczającego uzyskane przez tę osobę w innym kraju wykształcenie (odpis powinien zostać przetłumaczony na język litewski przez tłumacza przysięgłego, a jego zgodność z oryginałem potwierdzona przez notariusza).

Stworzenie biznesplanu

W części sytuacji biznesplan nie jest wymagany, jednak przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej warto zadać sobie trud jego stworzenia. Po pierwsze przyspieszy to znacząco procedurę rejestracji, po drugie zaś zmniejszy wymagania co do ilości i treści dokumentów, jakie trzeba przedstawić przed urzędem rejestracyjnym.Biznesplan powinien zawierać najważniejsze informacje na temat organizacji przedsiębiorstwa (zapisy te mogą stać się kanwą statutu firmy), planowanego rodzaju działalności gospodarczej, planowanych wyników finansowych, wysokości kapitału założycielskiego czy przewidywalnych kosztów działania.Przy tym wszystkim pamiętajcie też o temacie: firma na Litwie kalkulator podatkowy. Warto dobrze i na spokojnie podejść do tematu, aby później nie było niemiłych niespodzianek.

Umowa spółki – akt założycielski

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak założyć firmę na Litwie, przede wszystkim pamiętaj o tym, że akt założycielski spółki jest dokumentem, bez którego żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć i jego działalność na pewno nie zostanie zarejestrowana. W umowie spółki powinny znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące organizacji jej działania, a więc przede wszystkim:

 • wybór formy organizacyjno-prawnej, w ramach której ma działać przedsiębiorstwo,
 • zasady zarządzania firmą,
 • zasady reprezentowania firmy na zewnątrz,
 • zasady podziału zysku pomiędzy wspólników,
 • zasady pokrywania przez wspólników strat przynoszonych przez firmę,
 • wysokość wkładu wnoszonego do spółki przez poszczególnych wspólników,
 • wysokość kapitału zakładowego przedsiębiorstwa,
 • ustalenia dotyczące wykluczenia wspólnika ze spółki.

I jeszcze jedna sprawa w temacie jak założyć firmę na Litwie. Akt założycielski spółki powinien być podpisany w obecności notariusz przez wszystkich wspólników. Najczęściej dokonuje się tego na pierwszym walnym zebraniu wspólników. Umowa spółki powinna mieć formę aktu notarialnego.Nie zapominajcie też o temacie firma na Litwie kalkulator podatkowy.

Złożenie depozytu w banku

Bardzo istotną kwestią jest również złożenie w jednym z litewskich banków depozytu w wysokości odpowiadającej co najmniej minimalnej wartości kapitału zakładowego. To, jaki powinien być minimalny kapitał zakładowy przedsiębiorstwa, zależne jest przede wszystkim od tego, jaką formę organizacyjno-prawną dana firma przyjmuje. Każdorazowo wysokość tę określa się w odnośnych przepisach, podlega więc ona ciągłym zmianom. Przepisy określają jedynie minimalną wysokość kapitału zakładowego – jeżeli wspólnicy zdecydują się na wniesienie wyższych wkładów, suma złożona na rachunku bankowym może być większa od tej wskazanej w przepisach. Po złożeniu depozytu bank wydaje zaświadczenie potwierdzające jego złożenie.

Wymogi organizacyjne

Zakładanie firmy na Litwie a wymogi względem bardziej skomplikowanych form organizacyjnych

Jeżeli decydujemy się na założenie przedsiębiorstwa w formie bardziej skomplikowanej spółki (na przykład spółki akcyjnej czy też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), trzeba także liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów.

Zakładanie firmy na Litwie w praktyce

W przypadku spółek takich zawsze powinno odbyć się pierwsze walne zebranie wspólników, nazywane często zebraniem założycielskim. To właśnie na tym zebraniu dokonuje się oficjalnego podpisania aktu założycielskiego spółki, spisuje się postanowienia założycieli, przyjmuje się statut spółki oraz dokonuje się wyboru prezesa. Wszystkie te czynności powinny zostać dokonane w obecności notariusz i zaprotokołowane.

Dokumenty wymagane do rejestracji

A jak wygląda sama rejestracja firmy na Litwie? Po dopełnieniu wszystkich formalności opisanych powyżej, można zacząć ubiegać się o zarejestrowanie firmy w litewskim spisie przedsiębiorstw.

Rejestracja firmy na Litwie wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

 • trzy kopie statutu spółki,
 • trzy kopie postanowień założycieli,
 • pięć kopii aktu założycielskiego spółki,
 • protokół z posiedzenia rady zarządu spółki (jeżeli zarząd został wybrany i posiedzenie takie się odbyło),
 • oświadczenie jednego z litewskich banków o założeniu konta depozytowego przez dane przedsiębiorstwo,
 • wydane przez bank zaświadczenie o złożeniu na koncie depozytowym sumy w wysokości co najmniej tej, która określona jest przez przepisy prawa litewskiego jako minimalna wysokość kapitału zakładowego przedsiębiorstwa, wypełniony przez notariusza dokument JAR PP,
 • wydane przez notariusza zaświadczenie o podpisaniu dokumentów założycielskich spółki,
 • wypis z Rejestru Osób Prawnych, potwierdzający istnienie takiej osoby prawnej w rejestrze.

W temacie rejestracja firmy na Litwie należy także pamiętać, że wszystkie dokumenty składana w czasie procedury rejestracyjnej powinny być przetłumaczone na język litewski. Skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego jest w takich wypadkach niezbędne, gdyż tylko on może potwierdzić zgodność przetłumaczonych dokumentów z oryginałem. Wszystkie kopie dokumentów powinny być dodatkowo poświadczone przez notariusza jako zgodne z oryginałem.A co mówią Ci, którzy już działają w tym kraju. W temacie firma na Litwie opinie bardzo często można spotkać się z twierdzeniem, że to atrakcyjny rynek. Na pewno wśród zalet otwarcia tu swojej działalności są niskie stawki podatków i wynajmu. Kontrola walutowa jest też ograniczona. Do tego na pewno na korzyść działa to, że łatwo tu później sprowadzić rodzinę. Ogólnie firma na Litwie – opinie są pozytywne. Jeśli więc myślisz czy marzysz o tym kierunku, warto zrobić ten krok.

Uiszczenie opłat

Rejestracja firmy na Litwie jako procedura w Republice Litewskiej wymaga także uiszczenia szeregu obowiązkowych opłat. Należą do nich:

 • wpisanie nazwy spółki do rejestru firm,
 • rejestracja spółki w rejestrze podmiotów gospodarczych,
 • potwierdzenie przez notariusza umowy założycielskiej spółki,
 • potwierdzenie pozostałych dokumentów założycielskich spółki,
 • potwierdzenie przez notariusza dodatkowych odpisów,
 • wykonanie pieczęci spółki,
 • potwierdzenie tłumaczenia dokumentu.

Wszystkie powyższe koszty to od tysiąca do nawet dwóch tysięcy litów. I jeszcze jedna kwestia. Przeniesienie firmy na Litwę to tak naprawdę procedura zakładania firmy na Litwie. Po prostu oprócz zamknięcia wszystkich spraw formalnych w Polsce, należy przejść przez całą procedurę otwarcia działalności opisaną przez nas wyżej. Jeśli więc kłopoczesz się, że czekają Cię komplikacje związane z tematem przeniesienie firmy na Litwę, spokojnie. Jest dużo spraw formalnych, ale wszystko to jest związane ze standardowymi sprawami.

Previous Article

Co nas czeka w 2019 roku?

Next Article

Dlaczego warto tłumaczyć strony firmowe?

You may also like