To Cię zainteresuje: firma w Estonii – pełne kompendium wiedzy

Brak komentarzy Share:

Firma w Estonii – zalety

Estonia jako jeden z dobrze rozwijających się krajów nadbałtyckich staje się stopniowo coraz bardziej popularnym miejscem do inwestowania. Dlaczego tak się dzieje? Na szczególną uwagę zasługują dobre wskaźniki gospodarcze tego państwa – od wejścia Estonii do Unii Europejskiej pierwszego maja 2004 roku wskaźnik rozwoju gospodarczego systematycznie wzrasta. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie dynamika PKB plasuje się na poziomie około 4,7%.

Popularność inwestowania w Estonii

Inwestowanie w Estonii staje się bardzo popularne także ze względu na stosunkowo niewielką ilość wymogów proceduralnych i prawnych, jakie cudzoziemiec musi spełnić, aby móc prowadzić działalność gospodarczą na terytorium tego państwa. Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, estońskie inwestycje obejmują obecnie 30% PKB.

Sektory, które cieszą się zainteresowaniem

Zagraniczni przedsiębiorcy inwestują zazwyczaj w przemysł spożywczy oraz budowlany. Na uwagę zasługuje także szybki rozwój takich gałęzi gospodarki jak elektryka czy elektrotechnika.

Opinie

Wiele osób jest zdania, że szczególnie dla strt-upów związanych z branżą internetową to najlepsze miejsce do działania na Starym Kontynencie, głównie ze względu na tutejszy system podatkowy. Zresztą konstrukcja systemu podatkowego to coś godnego odnotowania w temacie firma w Estonii – zalety.

Brak taryfy ulgowej dla obcokrajowców

Tym, co zniechęca część inwestorów do zakładania swoich przedsiębiorstw w Estonii jest fakt, iż państwo to nie przewiduje żadnych preferencji dla obcokrajowców. Wiele państw umożliwia przybyszom zza granicy różnego rodzaju zwolnienia z opłat czy też inne ulgi w celu zachęcenia ich do dokonywania inwestycji.

Jakkolwiek Estonia nie przyjęła takiego rozwiązania, może okazać się, że założenie przedsiębiorstwa właśnie w tym państwie może być naprawdę opłacalne – przede wszystkim ze względu na fakt, iż mieszkańcy krajów skandynawskich uważają polskie towary za bardzo trwałe i porządnej jakości, a do tego o wiele tańsze niż te pochodzące na przykład z Norwegii, Finlandii czy Szwecji. Jeśli więc chodzi o kwestię: firma w Estonii zalety, niewątpliwie takie zapatrywanie na nasze produkty jest ogromnym plusem.

Restrykcje

Estończycy bardzo restrykcyjnie traktują kwestię konieczności uzyskania przez cudzoziemców pozwoleń na pobyt i pracę na terytorium tego państwa. Jeżeli ktoś zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i założyć firmę w Estonii, zobowiązany jest takie zezwolenia uzyskać. Istnieje jednak pewne ograniczenie – w ciągu roku liczba wydanych przez estoński urząd pozwoleń nie może przekraczać 0,05% całkowitej liczby mieszkańców państwa (obecnie jest to około 1,5 miliona osób).

Pozwolenie na pobyt i pracę

Jeżeli pobyt na terytorium Estonii nie przekracza trzech miesięcy, uzyskiwanie pozwolenia nie jest konieczne. Jeśli jednak dana osoba ma zamiar przedłużyć swój pobyt, musi zgłosić się do odpowiedniego urzędu oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

Rejestracja firmy w Estonii

Jak założyć firmę w Estonii? Przede wszystkim w tym temacie należy wyjść od tego, że mamy tu kilka możliwości do wyboru.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Estoński kodeks handlowy pochodzący jeszcze z 1959 roku przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jedynie w czterech formach organizacyjno-prawnych. Jest to dość duże zaskoczenie dla mieszkańców większości państw europejskich – w Polsce na przykład sam kodeks handlowy wyróżnia aż osiem rodzajów spółek prawa handlowego, zaś oprócz tego dopuszczalne jest także prowadzenie działalności na nieco innych zasadach przez podmioty, które przyjmują jeszcze inne formy organizacyjno-prawne.

W Estonii działalność gospodarczą można prowadzić jako:

  • osoba fizyczna w formie spółki akcyjnej,
  • osoba prawna w formie spółki akcyjnej,
  • spółka cywilna,
  • spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oprócz tego każda osoba fizyczna lub prawna może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia. Jest to rozwiązanie bardzo często wybierane szczególnie przez przedstawicieli wolnych zawodów.

Umowa założycielska i statut spółki

Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez tych dwóch dokumentów. Umowa założycielska jest podstawą działania każdej spółki. Określa ona podstawowe kwestie takie jak: formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa, najważniejsze osoby, wysokość kapitału zakładowego, sposób reprezentacji spółki w kontaktach z innymi podmiotami czy też jej nazwę i adres siedziby. Statut z kolei jest dokumentem, w którym uszczegóławia się poszczególne postanowienia umowy założycielskiej. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w każdym przedsiębiorstwie, który zapewnia prawidłowe jego funkcjonowanie oraz rozstrzyga ewentualne niejasności.

Zarówno umowa założycielska spółki jak i jej statut to najważniejsze dokumenty, które trzeba przedstawić podczas składania wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa. Warto zawczasu zadbać o ich przygotowanie. Każdy z tych dokumentów powinien zostać przetłumaczony na język estoński oraz potwierdzony jako zgodny z oryginałem. Dlatego też warto skorzystać z usług tłumacza przysięgłego języka estońskiego.

Zdeponowanie kapitału zakładowego w banku

Prawo estońskie wymaga, aby kapitał zakładowy danego przedsiębiorstwa został zdeponowany w banku. Przepisy kodeksu handlowego określają minimalną wysokość kapitału zakładowego dla każdej z form organizacyjnoprawnych prowadzenia przedsiębiorstwa – możliwe jest oczywiście wniesienie większej kwoty tytułem kapitału zakładowego, jednak nie może być ona mniejsza od tej określonej w przepisach.

Firma w Estonii kalkulator

Po utworzeniu rachunku bankowego i zdeponowaniu na nim odpowiedniej kwoty pieniędzy dostaje się od banku zaświadczenie o dokonaniu takiej operacji. Będzie ono przydatne w dalszych procedurach rejestracyjnych. Od tej pory założony rachunek może być także używany jako oficjalny rachunek bankowy danego przedsiębiorstwa.

Rejestracja przedsiębiorstwa w estońskim Rejestrze Handlowym

Aby firma mogła legalnie działać na terytorium Estonii, musi zostać zarejestrowana w estońskim Rejestrze Handlowym. Złożenie wniosku o rejestrację musi nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania dokumentów założycielskich.

Wraz z wnioskiem o dokonanie rejestracji należy złożyć kilka niezbędnych dokumentów. Oto ich lista:

  • imiona i nazwiska, numery PESEL oraz miejsce zamieszkania wspólników,
  • dane identyfikacyjne członków zarządu,
  • umowa założycielska spółki,
  • statut spółki,
  • wystawiony przez bank dowód wpłaty kapitału zakładowego na właściwy rachunek bankowy.

Pierwszym etapem rejestracji jest sprawdzenie, czy nazwa przedsiębiorstwa nie została już wcześniej zastrzeżona dla jakiejś innej firmy. Etap ten trwa jeden dzień i zazwyczaj jest tylko formalnością. Pozostałe czynności procedury rejestracyjnej trwają zwykle od około dwóch do trzech tygodni. W Estonii w 2007 roku wprowadzono elektroniczny system rejestracji podmiotów gospodarczych, jednak wciąż ma on zastosowanie jednie do obywateli estońskich. W ich przypadku procedura rejestracyjna trwa zaledwie jeden dzień.

Rejestracja w urzędzie podatkowym

Po pomyślnej rejestracji w Rejestrze Handlowym i uzyskaniu przez przedsiębiorstwo indywidualnego numeru ewidencyjnego niezbędne jest zgłoszenie faktu istnienia danej formy do urzędu podatkowego. Właściwym urzędem jest ten, który swoim nadzorem obejmuje obszar, na którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca powinien się tam zarejestrować jako płatnik podatku VAT. Procedura rejestracji w urzędzie podatkowym trwa maksymalnie trzy dni robocze.

System ubezpieczenia socjalnego

Każdy przedsiębiorca ma także obowiązek zarejestrowania swojej firmy w systemie ubezpieczenia socjalnego. Ma on obowiązek podać dane wszystkich pracowników etatowych, współpracowników, pracowników kontraktowych oraz członków zarządu w celu zarejestrowania ich w systemie i nałożenia na przedsiębiorcę konieczności opłacania za nich składek na ubezpieczenie.

Przeniesienie firmy do Estonii

Tak naprawdę proces ten polega na przejściu tych samych etapów, które należy przejść podczas zakładania firmy w Estonii. Temat przeniesienie firmy do Estonii oprócz tego, że wiąże się z wszystkimi formalnościami związanymi z zamknięciem działalności w Polsce czy w innym kraju, tak naprawdę przebiega tak samo.

Jeśli więc przeniesienie firmy do Estonii jest tym, czego chcesz i pragniesz, po prostu działaj!

Previous Article

Jak tłumaczyć stronę www, aby przyciągnąć klientów?

Next Article

Przemysł spożywczy w Niemczech

You may also like