Tam cię nie wykrwawią na śmierć

Brak komentarzy Share:

Chcesz prowadzić firmę w Czechach? Masz dwie możliwości: działalność jednoosobową jako osoba fizyczna lub założenie spółki handlowej. W urzędzie czeka cię określenie typu działalności, uzupełnienie wskazane formularza i uiszczenie odpowiedniej opłaty. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to koszt ok. 160 zł. Znacznie drożej wychodzi w przypadku spółek – związane jest to z koniecznością spisania aktu notarialnego. Jednym z największych pozytywów jest znacznie przejrzystszy system podatkowy, a także bardziej jednoznaczne przepisy. Zdecydowanym minusem mogą być składki ubezpieczenia uzależnione od dochodu.

Skok do Czech?

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w Czechach twoja firma musi posiadać adres na terenie Republiki Czeskiej. Z tym, że nie jest to równoznaczne z koniecznością zamieszkiwania na terenie tego państwa. Możesz więc mieszkać i pracować w Polsce.

Polaków do naszego sąsiada przyciągają przede wszystkim kwestie związane z podatkami i szeroko rozumiane finanse. Przedsiębiorcom podoba się, że czeskie przepisy oraz tamtejsi urzędnicy traktują ich z szacunkiem. W Polsce nie tak wyobcowana sytuacją jest to, że widzi się w nich potencjalnych oszustów. Znaczące różnice dostrzec można również w wysokościach stawek podatkowych.

W Polsce podatek dochodowy wynosi 19%, w Czechach – 15%.

Wizja płacenia niższych podatków jest niezwykle kusząca.

Osoby prowadzące jednoosobową firmę mają uproszczoną księgowość. Co więcej, wysokość składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz chorobowe jest uzależniona od osiągniętego dochodu – w Polsce jest to ustalane odgórnie i nie ma związku z twoimi dochodami jako przedsiębiorcy.

Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w przeliczeniu na złotówki to ok. 290-300 zł, na emerytalne ok. 320 zł. Ubezpieczenie chorobowe od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to koszt ok. 18 zł, ale nie jest obowiązkowe.

Jako jednoosobowa firma masz też szereg ulg, np. na małżonka bez dochodu.

Rodzaje działalności gospodarczej

Działalność wolna (nieregulowana)

Jest to najtańszy i zarazem prosty sposób założenia i prowadzenia tu firmy. Wymagania, które musisz spełnić to:

 • mieć ukończony 18 rok życia,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych,
 • być niekaralnym – będziesz potrzebował potwierdzenia z wypisu z rejestru karnego, tzw. oświadczenia o niekaralności. Ważne! Musi być przetłumaczone na język czeski
  (zgłoś się do renomowanego biura tłumaczeń, które w swoich szeregach gromadzi najlepszych specjalistów w branży!),
 • dowód osobisty.

Co czeskie prawo zalicza do działalności wolnej? Detal, hurt, pośrednictwo w handlu i usługach, usługi w zakresie doradztwa informacyjnego i oprogramowania komputerów, usługi najmu i administracji nieruchomości, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi marketingowe i doradcze, produkcję maszyn i urządzeń, produkcję materiałów budowlanych, wyroby tekstylne.

Ile będzie cię to kosztowało? Samodzielne założenie jednoosobowej działalności to koszt ok. 160 zł. Natomiast zatrudniając prawnika, któremu udzielisz pełnomocnictwa, to wydatek rzędu ok. 1800 zł.

Działalność rzemieślnicza

Wymagania, które musisz spełnić to:

 • mieć ukończony 18 rok życia,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych,
 • być niekaralnym – będziesz potrzebował potwierdzenia z wypisu z rejestru karnego, tzw. oświadczenia o niekaralności. Ważne! Musi być przetłumaczone na język czeski,
 • dowód osobisty.

Ponadto będziesz musiał okazać:

 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej na danym kierunku,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej z maturą z przedmiotu kierunkowego lub praktyką na danym kierunku,
 • świadectwo ukończenia studium zawodowego na danym kierunku,
 • świadectwo ukończenia studiów wyższych obejmujących dany kierunek,
 • zaświadczenie o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez odpowiedni organ administracji państwowej (Ministerstwo Przemysłu i Handlu RCz),
 • zaświadczenie o uznaniu dodatkowych kwalifikacji w danym kierunku na podstawie ustawy Nr 179/2006 o uwierzytelnianiu i uznawaniu dodatkowych kwalifikacji.

Możesz uzupełnić je ponadto o:

 • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego na danym kierunku wydanym przez instytucję uprawnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami lub posiadającą akredytację Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego RCz lub innym ministerstwem nadzorującym daną branżę działalności oraz świadectwem ukończenia praktyki rocznej na danym kierunku,
 • potwierdzenie praktyki na danym kierunku lub kierunku pokrewnym.
  Co zaliczamy do działalności rzemieślniczej? Kowalstwo, ślusarstwo, obróbkę metali, gaiwanizarstwo, odlewnictwo, naprawy i remonty samochodów i maszyn, usługi fryzjerskie, produkcję, instalację i naprawę maszyn i urządzeń elektrycznych, usługi stolarskie, usługi murarskie, usługi ciesielskie, usługi dekarskie, usługi instalacyjne, usługi malarskie, usługi kosmetyczne, usługi fotograficzne, usługi gastronomiczne.

Działalność koncesjonowana

Wymagania, które musisz spełnić to:

 • mieć ukończony 18 rok życia,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych,
 • być niekaralnym – będziesz potrzebował potwierdzenia z wypisu z rejestru karnego, tzw. oświadczenia o niekaralności. Ważne! Musi być przetłumaczone na język czeski,
 • dowód osobisty.

Ponadto:

 • posiadanie określonej koncesji.

Rejestrując działalność tego typu będziesz musiał też przedłożyć następujące dokumenty: wypełnione zgłoszenie rejestracyjne (jednotný registrační formulář – JRF), zaświadczenie stwierdzające tytuł własności lub prawo do użytkowania obiektów lub lokali, w których wykonywana będzie działalność gospodarcza (o ile nie jest to miejsce zamieszkania wnioskodawcy), jeżeli osoba zagraniczna zamierza prowadzić działalność za pośrednictwem swej jednostki organizacyjnej (oddział, zakład) należy przedłożyć dokument stwierdzający istnienie przedsiębiorstwa poza granicami RCz, zaświadczenie o wniesieniu opłaty administracyjnej (1.000 CZK przy pierwszej rejestracji, 500 CZK przy rejestracji następnych działalności).

Działalność koncesjonowana dotyczy: produkcji i dystrybucji alkoholi, handlu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz materiałami niebezpiecznymi, usługi pirotechnicznych, prowadzenie strzelnicy, nauki i kursów strzelania, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, transportu osobowego i towarowego, prowadzenia aukcji publicznych, prowadzenia biur turystycznych, ochrony majątku i mienia, usług detektywistycznych.

Działalność wiązana

Wymagania, które musisz spełnić to:

 • mieć ukończony 18 rok życia,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych,
 • być niekaralnym – będziesz potrzebował potwierdzenia z wypisu z rejestru karnego, tzw. oświadczenia o niekaralności. Ważne! Musi być przetłumaczone na język czeski,
 • dowód osobisty.

Potrzebne jest także:

 • posiadanie doświadczenia i wykształcenia zawodowego.

Chodzi tu m. in. o: prace geologiczne, produkcję papierosów i przetwórstwo tytoniu, produkcję i przetwórstwo paliw i smarów, produkcję niebezpiecznych substancji chemicznych oraz ich sprzedaż, manipulację z niebezpiecznymi odpadami, usługi projektowe w budownictwie, usługi budowlane, remonty i wyburzenia, handel zwierzętami hodowlanymi, doradztwo księgowe, przeglądy i rewizje urządzeń technicznych, usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czynności w zakresie kultury fizycznej i sportu, usługi w zakresie organizowania kursów nauki jazdy, usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, prowadzenie poradni psychologicznych i diagnostycznych itp.

Założenie spółki handlowej

Od 2014 roku w Republice Czeskiej obowiązuje nowa ustawa Nr 90/2012 o spółkach handlowych i spółdzielniach (Zákon o obchodních společnostech a družstvech), zwana również ustawą o korporacjach handlowych (UKH). Od tego roku przestał również obowiązywać Kodeks handlowy (KH) Nr 513/1991.

Polscy przedsiębiorcy najczęściej zakładają w Czechach firmy w formie spółek handlowych.

Co jest potrzebne do założenia spółki z o.o. w Czechach?

 • dane spółki – przedmioty działalności, dane wspólnika/ów oraz członka/ów zarządu, nazwa firmy, wysokość kapitału podstawowego, czeski adres siedziby spółki,
 • polskie oświadczenie o niekaralności członka zarządu,
 • konto w banku, gdzie na początek trzeba wpłacić kapitał zakładowy,
 • wpisy i rejestracje w urzędzie działalności gospodarczej,
 • sporządzenie zapisu notarialnego,
 • rejestracja spółki w rejestrze sądowym.

Siedziba może być wybrana w formie klasycznego biura, albo też tzw. biura wirtualnego.

Uwaga: Notariusz, który sporządził akty założycielskie, ma prawo dokonać bezpośredniego wpisu spółki do Rejestru Handlowego. Oznacza to możliwość pominięcia Sądu Rejestrowego przy rejestracji spółek.

Rejestr Handlowy – pamiętaj, że:

Zgodnie z § 42 ustawy Nr 304/2013 o rejestrach publicznych osób prawnych i fizycznych (Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), do Rejestru handlowego (RH) zapisywane są korporacje handlowe (spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie).
Wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na rynku czeskim mają obowiązek rejestracji w RH w przypadku, gdy ich przychody (bez podatku VAT) za kolejne 2 lata obrachunkowe przekraczają kwotę 120 mln CZK (ok. 4,4 mln EUR). Pozostałe osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na rynku czeskim mogą się zarejestrować w RH wg uznania.

Co należy wiedzieć o spółce z o.o. w Czechach?

 • Ilość wspólników to 1 albo więcej (może być osoba fizyczna lub prawna, może być zagraniczna).
 • Minimalna ilość członków zarządu to 1.
 • Kapitał zakładowy minimalnie może wynosić 1 koronę czeską.
 • Nie jest tu obowiązkowa rada nadzorcza.
 • Jej założenie następuje aktem notarialnym.
 • Tj. wyżej wspomnieliśmy, siedziba może być faktyczna lub biuro wirtualne.
 • Założenie spółki wpisuje do rejestru sądowego notariusz online.

Pamiętaj: nową spółkę trzeba zgłosić w czeskim urzędzie skarbowym do 30 dni od jej zarejestrowania w rejestrze sądowym.

Jeśli chcesz założyć spółkę z pomocą prawnika to całkowite koszt założenia spółki z o.o., włącznie z wszystkimi opłatami oraz wynagrodzeniem dla pełnomocnika, waha się od ok. 2.900-3.800 zł.. Natomiast w przypadku spółki akcyjnej trzeba przygotować się na koszty w granicach ok. 6200-7000 zł.

Jakie z punktu widzenia Polaka są największe zalety prowadzenia spółki u naszych czeskich sąsiadów?

 • podatek CIT w wysokości 19%,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne uzależnione są od osiąganego dochodu,
 • nie trzeba mieszkać w Czechach,
 • komunikacja z tamtejszymi instytucjami i urzędami przebiega sprawnie drogą elektroniczną,
 • nie trzeba posiadać kasy fiskalnej,
 • obowiązuje tu zasada domniemania niewinności przy kontrolach skarbowych,
 • kary finansowe są rzadko praktykowane, bardziej powszechne są upomnienia i pouczenia jako zapobiegawczy środek naprawczy.

Jakie z punktu widzenia Polaka są największe wady prowadzenia spółki u naszych czeskich sąsiadów?

 • Konieczne oświadczenie o tzw. niekaralności,
 • wysokość składek na ubezpieczenie społeczne przy osiąganiu wyższych dochodów,
 • konieczność posiadania wysokiego kapitału zakładowego.

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o tym, czy Republika Czeska jest lepszym miejscem na założenie twojej firmy pamiętaj, aby samodzielnie i dogłębnie zgłębić tamtejsze przepisy prawne. Jeśli nie jesteś w stanie przebrnąć przez pisma w języku czeskim pamiętaj, że to żaden problem! Zainwestuj w renomowane biuro tłumaczeń. Profesjonalny tłumacz, ekspert w twojej dziedzinie, sprawnie i na najwyższym poziomie dokona translacji z czeskiego na język polski wybranych przez ciebie materiałów źródłowych.

Previous Article

Nie rozmawiaj o wojnie, czyli tabu kulturowe z Chorwacji

 

You may also like