Jak założyć firmę w Czechach

Brak komentarzy Share:

Z racji swojej niewielkiej odległości geograficznej oraz podobieństwa językowego, Czechy mogą być dla znacznej części polskich biznesmenów doskonałym miejscem do inwestowania oraz do zakładania nowych firm. Dość sporą zachętą do takiego działania może być także fakt, iż założenie firmy w Czechach jest stosunkowo łatwe. Ani czeska ustawa o przedsiębiorczości ani jakakolwiek inna ustawa nie nakładają na cudzoziemców chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jakichkolwiek dodatkowych warunków. Każdy Polak może założyć w Czechach swoje przedsiębiorstwo na dokładnie takich samych zasadach jak obywatele tego państwa.

Warunki konieczne do spełnienia

Sprawdź wszystkie warunki, które należy spełnić. Oto lista tych najbardziej podstawowych.

Wiek

Osoba pragnąca założyć działalność gospodarczą musi mieć ukończone 18 lat. Jest to warunek konieczny do założenia własnej firmy, podobnie jak w Polsce – osoba niepełnoletnia nie posiada wymaganej pełnej zdolności do czynności prawnych, co mogłoby spowodować, że na przykład zaciągane przez nią zobowiązania są nieważne i nie można dochodzić zwrotu wykonanych w ich spełnieniu świadczeń. Wyobraźmy sobie sytuację, że niepełnoletnia osoba pożycza od kogoś pieniądze jako przedsiębiorstwo. Wówczas taka osoba miałaby wysoce utrudnioną możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconych pieniędzy.

Otwarcie firmy w Czechach a nieograniczona zdolność do czynności prawnych

Osoba prowadząca przedsiębiorstwo powinna mieć nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wymóg ten podyktowany jest tymi samymi powodami, dla których wymagane jest ukończenie 18 roku życia. Działalności gospodarczej nie może prowadzić zatem osoba, która jest całkowicie lub chociażby częściowo ubezwłasnowolniona.

Aktualny wypis z polskiego Krajowego Rejestru Karnego

Osoba taka powinna móc przedstawić aktualny wypis z polskiego Krajowego Rejestru Karnego. Jest on poświadczeniem niekaralności danej osoby. Wypis powinien zostać przetłumaczony na język czeski przez tłumacza przysięgłego, który potwierdzi jego zgodność z oryginałem.

Zaświadczenie z czeskiego Urzędu Skarbowego

Należy przedstawić także uzyskane w czeskim Urzędzie Skarbowym zaświadczenie, że nie prowadziło się dotychczas działalności gospodarczej w Czechach (lub nie prowadzi się jej aktualnie). Urząd Skarbowy powinien poświadczyć także brak zaległości podatkowych.

Zaświadczenie z ZUS-u

Podobne zaświadczenie powinien wystawić także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS w zaświadczeniu powinien poświadczyć, że dana osoba nie ma wobec niego żadnych zaległości do zapłacenia.

Posiadanie siedziby przedsiębiorstwa

Aby móc prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej, konieczne jest posiadanie siedziby przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić umowę własności lub też umowę najmu lokalu, w którym będzie prowadzona przez niego działalność gospodarcza. Do umowy powinien być dołączony wypis z rejestru nieruchomości, potwierdzający prawo własności konkretnej osoby.

Okazanie dokument tożsamości

Osoba fizyczna powinna oczywiście przedstawić dowód osobisty lub inny, równoznaczny z nim dokument, na podstawie którego można ją zidentyfikować.

Odpowiedni formularz

Do rejestracji firmy konieczne jest także złożenie odpowiedniego formularza. Nie wypełnia go jednak sam zainteresowany, ale odpowiedni wydział działalności gospodarczej.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Przedstawiliśmy już wszystkie najbardziej podstawowe wymogi. Teraz pora przyjrzeć się możliwościom.Jak założyć firmę w Czechach krok po kroku a formy prowadzenia działalności Republika Czeska oferuje polskim przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w dokładnie takich samych formach, w jakich można ją prowadzić w Polsce. Są to zatem:

 • spółka cywilna (veřejná obchodní společnost),
 • spółka komandytowa (komanditní společnost),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omazeným),
 • spółka akcyjna (akciová společnost)
 • spółdzielnia (družstvo),
 • przedstawicielstwo, oddział, filia prawnej osoby zagranicznej (organizační složka).

Otwarcie firmy w Czechach a powstanie spółki

Każda spółka prawa handlowego powstaje poprzez podpisanie przez założycieli spółki aktu założycielskiego. Osobowość prawną spółka nabywa oraz staje się podmiotem czeskiego prawa handlowego dopiero z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru. W czasie pomiędzy założeniem spółki a jej wpisaniem do rejestru co do zasady spółka nie może prowadzić żadnej działalności, jednak w określonym zakresie działalność w jej imieniu mogą prowadzić założyciele.

Spółka akcyjna

Najbardziej popularną spółką prawa handlowego w Czechach jest zdecydowanie spółka akcyjna. Wybierana jest najczęściej zarówno przez obywateli Czech jak i obcokrajowców, gwarantuje bowiem stosunkowe bezpieczeństwo w prowadzeniu interesów. W spółce akcyjnej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wartości posiadanych przez siebie akcji. W razie niewypłacalności spółki nie ponoszą natomiast odpowiedzialności z własnego majątku, co jest częstą konstrukcją stosowaną w innych typach spółek.

Rejestracja w rejestrze handlowym

Każda firma, niezależnie od tego, czy angażuje kapitał zagraniczny czy też nie, musi zostać wpisana do odpowiedniego rejestru handlowego. Rejestry te prowadzone są przez sądy właściwie dla miejsca siedziby danej firmy.

Pomoc w założeniu firmy w Czechach a rejestracja

Aby rozpocząć procedurę rejestracji przedsiębiorstwa w rejestrze handlowym wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • umowa spółki w formie aktu notarialnego,
 • akt założycielski spółki w formie aktu notarialnego – jeżeli spółka jest zawiązywana przez jedną osobę,
 • kopie kart przedsiębiorców działających w spółce, które zostały uwierzytelnione przez notariusza,
 • oświadczenie osoby dysponującej wkładem o tym, że kapitał spółki został spłacony,
 • wydane przez pełnomocnika oświadczenie, że zostały spełnione ogólne warunki pozwalające na podjęcie działalności gospodarczej,
 • wypisy z rejestrów osób skazanych (np. polskiego Krajowego Rejestru Karnego) dotyczące wszystkich pełnomocników spółki,
 • wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru handlowego.

Po zakończeniu procedury rejestracyjnej każde przedsiębiorstwo otrzymuje swój indywidualny numer ewidencyjny. Od tej pory powinno się legitymować tym właśnie numerem w kontaktach ze wszystkimi innymi podmiotami gospodarczymi oraz państwowymi.

Dodatkowe formalności rejestracyjne

Już wiemy, jak założyć działalność gospodarczą w Czechach. Teraz pora na małą poradę z kręgu – pomoc w założeniu firmy w Czechach.Po zarejestrowaniu przedsiębiorstwa w rejestrze handlowym, uzyskuje ono osobowość prawną i staje się legalnym i pełnoprawnym podmiotem czeskiego prawa. Wówczas na przedsiębiorcę zostają nałożone również dodatkowe obowiązki zarejestrowania przedsiębiorstwa w innych instytucjach. W ciągu trzydziestu dni od wpisania przedsiębiorstwa do rejestru handlowego powinno ono zostać zgłoszone do urzędu skarbowego jako płatnik podatku. W ciągu ośmiu dni należy zgłosić je do ubezpieczeń socjalnych, w ciągu 8 dni do ubezpieczenia zdrowotnego oraz w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika – do ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

Rejestracja w Urzędzie Statystycznym

Rejestracja w Urzędzie statystycznym (Statistický úřad) jest konieczna dla przydzielenia przedsiębiorstwu numeru statystycznego. Aby został on nadany firmie, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć we właściwym ze względu na miejsce siedziby firmy urzędzie wniosek o rejestrację. Do wniosku należy dołożyć notarialnie potwierdzone dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa oraz odpis wpisu do rejestru handlowego.Założenie konta bankowego Założenie rachunku bankowego na potrzeby działalności przedsiębiorstwa możliwe jest dopiero po dopełnieniu powyższych obowiązków rejestracyjnych. Aby móc otworzyć rachunek bankowy w banku czeskim, konieczne jest przedstawienie odpisu wpisu do rejestru handlowego oraz numeru statystycznego uzyskanego w Urzędzie Statystycznym. Dopiero wtedy możliwe jest otworzenie konta w walucie czeskiej (koronach czeskich) lub innej walucie wymienialnej (najczęściej euro lub dolary).Rejestracja w Urzędzie Skarbowym Rejestracja rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jest niezbędna również w Urzędzie Skarbowym (Finanční úřad).

Do wniosku o rejestrację należy wówczas dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię umowy założenia spółki lub statutu spółki (w zależności od formy organizacyjnoprawnej spółki),
 • odpis wpisu do rejestru handlowego,
 • odpis aktu własności lub umowy najmu lokalu, w którym znajdować się będzie siedziba przedsiębiorstwa.

Po dopełnieniu procedury rejestracyjnej przedsiębiorstwo otrzymuje indywidualny numer identyfikacji podatkowej (DIČ ), który jest odpowiednikiem polskiego numeru REGON i służy celom podatkowym.

Firma w Czechach koszty

Myśląc o tym, aby działać w Czechach trzeba wziąć pod uwagę także koszty. Jak one tu wyglądają? Sprawdźmy!Firma w Czechach koszty:

 • rejestracja firmy – ok. 170 zł,
 • rejestracja spółki – ok. 1690 zł (zależne od kapitału zakładowego),
 • rejestracja urzędowa działalności jednoosobowej – ok. 66 zł,
 • podstawowa stawka VAT to 21%, a stawka obniżona 15%. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%.

Osoby, które widzą w rynku Czeskich szanse i możliwości dla siebie oczywiście mogą też myśleć nad tematem, jak przenieść firmę do Czech. Cała procedura odbywa się praktycznie podobnie do tej, jak założyć firmę u naszych sąsiadów – co zresztą przedstawiliśmy już krok po kroku. Wystarczy prześledzić ten proces, doczytać wszystko, uzupełnić wiedzę i sprawa, jak przenieść firmę do Czech okaże się nie tak wcale skomplikowana.

Previous Article

Jak założyć firmę na Łotwie?

Next Article

Kryzys gospodarczy i jego wpływ na ustalanie stawek za tłumaczenia

You may also like